Inovačné vzdelávanie z Plánu obnovy a odolnosti

Ministerstvo školstva hneď začiatkom roka 2024 zverejnilo výzvu na poskytnutie účelovo viazaného  príspevku na profesijný rozvoj v rokoch 2022 až 2025 z Plánu obnovy a odolnosti. Na stránkach ministerstva ju nájdete ako Metodické usmernenie č. 3.

Inovacne vzdelvanie pedagogov z planu obnovy a odoslnosti
Aj v roku 2024 môže pedagóg či odborný zamestnanec absolvovať kvalitné inovačné vzdelávania. Kurz si zaplatí sám, alebo mu ho hradí škola či školské zariadenie. Zamestnávateľ si následne faktúru za vzdelávanie nechá refundovať.

Čo je cieľom inovačného vzdelávania

Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch hovorí o cieľoch inovačného vzdelávania nasledovné:

a) prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo

b) uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.


Môže si zamestnanec vybrať akékoľvek inovačné vzdelávanie?

Škola je povinná podľa § 40 zákona 138/2019 vypracovať tzv. plán profesijného rozvoja celej organizácie. Takýto plán sa po novom robí už len jeden a to na 1-5 rokov a priebežne sa môže dopĺňať.

Zdôrazňujeme, aby plán profesijného rozvoja vychádzal zo smerovania školy a jej Školského vzdelávacieho programu. Ďalej aby mal stanovené ciele profesijného na úrovni celej školy, a potom aj na úrovni jednotlivca. Úroveň školy, napríklad: získavať, rozvíjať a prehlbovať zručnosti a poznatky v oblasti inkluzívneho vzdelávania, zvyšovať kvalitu práce vzdelávaním v kariérnych pozíciách a stupňoch a pod.

Na úrovni jednotlivca si zamestnanci sami doplnia osobitné ciele. Uvedieme príklad: rozšírenie kvalifikácie o …, prehĺbenie inovácie v oblasti geometrie, overenie kompetencií v druhej atestácii a pod. Ak si škola stanoví základné ciele vo všeobecnej časti Plánu profesijného rozvoja, potom každý učiteľ sa môže v týchto cieľoch vzdelávať celoročne a nepotrebuje na to žiaden osobitný súhlas, iba ak v súvislosti s organizačnými záležitosťami a opustením pracoviska.


Treba teda povedať, že zamestnanec si inovačné vzdelávanie vyberá sám, avšak v súlade s plánom profesijného rozvoja. Zvoliť si môže z niekoľko desiatok poskytovateľov inovačného vzdelávania, ktorých akredituje ministerstvo. Zoznam nájdete na stránkach: https://www.minedu.sk/inovacne-vzdelavanie/.

Inovačné vzdelávanie s odborníkmi Inklucentra.

Absolvujte vzdelávanie s dotáciou 50h alebo 60h a získajte príplatok za profesijný rozvoj 3%. V roku 2024 môžete za inovačné vzdelávanie ušetriť až 180 eur.

Koľko stojí inovačné vzdelávanie?

Je potrebné si uvedomiť, že každé vzdelávanie niečo stojí. Žiadne nie je zadarmo. Kvalitný lektorský tím, chod organizácie, manažment, nájomné, náklady na marketing a systematické vzdelávanie lektorov. To je výpočet bežných nákladov vzdelávacej inštitúcie. Náklady sa samozrejme premietnu do kurzovného, ktoré sa za jednodňové vzdelávanie môže vyšplhať na desiatky aj stovky EUR. Kvalitné vzdelávanie sa tak stáva pre väčšinu škôl ale aj samoplatcov nedostupné.

Poskytovatelia vzdelávania mnohokrát dokážu stlačiť ceny kurzov smerom dole, avšak treba si uvedomiť, že to bude vždy na úkor kvality poskytnutého vzdelávania (menšia časová dotácia na vzdelávanie, vzdelávanie prostredníctvom videí bez možnosti interagovať, obmedzený organizačný servis).

Preto využitie finančných príspevkov z Plánu obnovy na vzdelávanie PZ a OZ je príležitosťou, ako si dopriať kvalitné vzdelávanie bez výraznejšej finančnej záťaže.

Ako čerpať prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti?

Prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti možno čerpať na vzdelávania ktoré začali 1. 1. 2024 a budú ukončené najneskôr 31. 08. 2024. Za určitých podmienok je možné uplatniť ho aj na vzdelávania v roku 2023, avšak z administratívneho hľadiska je to pre všetky strany (zamestnávateľ, poskytovateľ vzdelávania, účastník kurzu) komplikovaný proces. Aby školy mohli čerpať financie musia dodržať postupy a podmienky, ktoré sú definované v Metodickom usmernení č. 3.

Prostriedky je možné čerpať po preplatení nákladov zamestnancom (v prípade ak si zamestnanec platí vzdelávanie sám) alebo uhradení faktúry dodávateľovi školou – v tomto prípade musí byť faktúra vystavená na školu. Viac o príspevkoch na vzdelávanie aj v článku Príspevky na vzdelávanie v roku 2024.

Kvalitné vzdelávanie cez Plán obnovy v Inklucentre

Inklucentrum je advokačnou, vzdelávacou a osvetovou organizáciou združujúcou expertov na inkluzívne vzdelávanie. Od roku 2020 sme, ako jedna z prvých akreditovaných organizácií, oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti tém inkluzívneho vzdelávania. Rozhodnutie ministerstva (pdf verzia). 

Tím 30tich lektorov s desiatkami rokov praxe zo škôl či poradenských zariadení zabezpečuje po odbornej stránke inkluzívne vzdelávanie. Medzi našimi odborníkmi sú psychológovia, špeciálne pedagogičky, liečební pedagógovia, sociálni pedagógovia, karierové poradkyne a učitelia s desiatkami rokov skúseností zo škôl.

Mnohí z nich pracujú či pracovali na strategických dokumentoch, ktoré formovali štruktúru školských podporných tímov na Slovensku či stratégiu inkluzívneho vzdelávania. Zúčastňujú sa na príprave školskej legislatívy, sú prizývaní do pracovných skupín na úrovni ministerstva školstva alebo európskych štruktúr. Skúsenosti naberajú aj v zahraničí na pracovných cestách, kde skúmajú inkluzívne vzdelávanie ďalších krajín. Na webinároch alebo prezenčných vzdelávaniach tak získavate často informácie z prvej ruky ale dozviete sa aj najnovšie trendy a poznatky zo zahraničia.

Postup prihlásenia na vzdelávanie

Na všetky inovačné vzdelávania v roku 2024 môžete využiť finančný príspevok z Plánu obnovy.
Postup:

  1. Vyberte si vzdelávanie z aktuálnej ponuky
  2. Vopred sa dohodnite so zamestnávateľom na forme úhrady za vzdelávanie. Môžu nastať dva prípady:
    A) vzdelávanie si hradíte sami a škola vám ho následne prepláca
    B) vzdelávanie hradí škola – v tomto prípade vypĺňate fakturačné údaje školy
  3. Vzdelávanie absolvujete najneskôr do 31. 8. 2024 a dostanete Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.
  4. Škola a školské zariadenie požiada o refundáciu nákladov na vzdelávanie

Ponuka inovačného vzdelávania

Na všetky dlhodobé vzdelávania Inklucentra môžete využiť finančný príspevok. Alebo si vyskladať vzdelávanie z 10tich webinárov. V tomto prípade nás kontaktujte pre vystavenie faktúry vopred (email: [email protected])

Aj na Vašom názore záleží

Jednou z povinností akreditovanej organizácie v oblasti inovačného vzdelávania je zber hodnotení od účastníkov. Pri výbere poskytovateľa odporúčame vyhľadať si, či tieto informácie zbiera a transparentne zverejňuje. Všetky zozbierané hodnotenia vzdelávaní Inklucentra nájdete na stránke: https://inklucentrum.sk/hodnotenie-kurzov/.
Spätné väzby účastníkov sú prostriedkom ako si overiť kvalitu organizácie kurzu, odbornosti lektora, alebo užitočnosti témy. Pre vzdelávaciu organizáciu je hodnotným zdrojom ďalšieho rozvoja portfólia kurzov a zlepšovania kvality.

Čítajte aj