Vznik a hlavné aktivity projektu podpory žiakov a žiačok z Ukrajiny

Podmienky pre vznik podpory ako reakcia na vojnový konflikt

Centrum poradenstva a prevencie Bratislava III (CPP) v marci 2022 ako reakciu na vojnu svojpomocne vybudovalo kvalitný tím podpory pre Ukrajinu.  Deťom, rodinám, školám a školským podporným tímom v Bratislave prináša v širokú podporu.

Inklucentrum postupne od apríla 2022 pripravovalo projekty na posilnenie materiálneho, supervízneho a vzdelávacieho dobudovanie tohto tímu tak, aby mohol pracovať efektívne a s dostatočnou podporou. V úzkej spolupráci s Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava – oddelenie školstva sme pripravili rozbehnutie širšej podpory UA tímu a detí v školách cez finančnú podporu Unicefu.

V novembri a decembri 2022 spolu s Centrom vzdelávacích analýz (CVA) začal pilotný výber škôl s najväčším podielom UA detí.

V 9tich školách sa zrealizovala analýza potrieb a stavu podpory zo strany štátu. Zistenia ukázali na nedostatočnú jazykovú i psychosociálnu podporu. Alarmujúce boli aj disociatívne stavy detí, ktoré sú zaplavené traumou udalostí a nedostáva sa im takmer žiadnej podpory.

Podpora deti z ukrajiny obr1
Dôležité míľniky v projekte podpory detí z Ukrajiny.

Regionálne terénne pracovníčky

V nadväznosti na sieťovanie v hlavnom meste v Bratislave v školách a analytické dáta CVA rozbehli Inklucentrum a tím podpory pre Ukrajinu pri CPP  Bratislava III pilotnú terénnu podporu na 10tich školách. Toto podporné opatrenie pracuje pod názvom Regionálne terénne pracovníčky (RTP).

Podpora deti z ukrajiny obr4

Od januára 2023 až 7 pracovníčok (učiteliek z Ukrajiny) pôsobí na školách, pričom ich hlavná činnosť spočíva v nasledovných pravidelných činnostiach v školách:

 • realizácia skupinových aktivít so žiačkami a žiakmi z Ukrajiny. Poskytujú bezpečný priestor v ukrajinskej reči detí vrátane realizovania preventívneho a amerického intervenčného programu STRONG pre deti utečencov
 • identifikácia potreby detí, ktoré sa potýkajú s ťažkosťami,
 • informovanie sa o potrebách a ťažkostiach detí  u triednych učiteľov a/alebo u členov ŠPT,informovanie PZ a OZ v škole o potrebách detí z Ukrajiny s cieľom zvýšiť ich citlivosť na potreby detí z UA,
 • realizovanie konzultačných hodín pre rodičov.

Aktivity v projekte podpory

 1. Regionálne terénne pracovníčky (RTP) v bratislavských školách. Psychosociálna podpora žiakov a rodičov z Ukrajiny priamo v školách raz týždenne.
 2. Mini granty pre školy na dofinancovanie pomôcok a aktivít pre deti z Ukrajiny, ale aj inkluzívne pre všetky deti a na činnosť školského podporného tímu.
 3. Materiálna podpora aktivít RTP – spoločenské a jazykové hry priamo z Ukrajiny, terapeutické karty, výtvarný materiál.
 4. Podpora koordinátorov podpory priamo v školách – na každej škole zväčša člen školského podporného tímu je podporený, aby aktívne pomáhal RTP ich etablovaniu a organizovaniu v škole, aby aktivity hladko fungovali a boli prepojené so systémom školy.
 5. Podpora cez tím podpory pre Ukrajinu v CPP Bratislava III – koordinácia ukrajinských RTP pracovníčok, supervízia a metodická podpora, prepojenie ich práce s odbornou psychologickou podporou pre UA deti v riziku.
 6. Vzdelávanie a supervízia RTP a tímu podpory pre Ukrajinu pri CPP BA 3 cez odborníkov Inklucentra v téme traumy u detí, komplexnej práce s deťmi v riziku, trauma rešpektujúcom prístupe, programe STRONG v úzkej spolupráci s pražským inštitútom Society for all.
 7. Školenia pre ŠPT, poradenských pracovníkov a riaditeľov na lepšie začleňovanie nielen UA detí v rámci IVP, hodnotenia a metodickej práce v školách. Vzdelávanie v téme radikalizácie a ako rozprávať o vojne s PDCS.

Veríme, že iba komplexná a systémová práca postavená na analýzach CVA môže prispieť k prevencii a riešeniu tak rozsiahleho problému, akým je vojna v živote UA detí a rodín.

Podpora  a realizácia

Projekt terénnych pracovníčok má svoj základ v analytických dátach CVA a dobrej zahraničnej praxi. Naštartovanie terénnej práce na bratislavských školách podporil Donio n. f. v rámci kampane „Kto pomôže Ukrajine 2“ spravovaný nadáciou Pontis. Od marca 2023 sa podarilo terénne pracovníčky zamestnať na TPP vďaka vyhlásenej podpore z Európskeho sociálneho fondu a Fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje cez konzorcium organizácii pod názvom EU-CARE.

Podpora deti z ukrajiny obr3

PRIPRAVUJEME
Reportáže zo škôl ako kampaň za podporu detí z Ukrajiny v školách, oboznámenie s ich prežívaním, RTP prácou v školách a prepojením s podporným tímom.  Na leto chystáme denné tábory pre asi 100 detí.

Čítajte aj