Predstavujeme slovenské tútorky Nenásilnej komunikácie

Nenásilná komunikácia na Slovensku má históriu už viac ako 10 rokov. Jedny z najvýznamnejších šíriteliek tohto humanistického prístupu v komunikácii a mediácii sú Andrea Lánczos a Eva Lukovicsová.

predstavujeme tutorky Nenasilnej komunikacie Eva Lukovics Andrea Lanczos 2
Andrea Lánczos a Eva Lukovicsová sú lektorky, u ktorých sa v metóde Nenásilnej komunikácie vyvzdelali viacerí lektori a pracovníci Inklucentra.

Založili občianske združenie Consensus. Nenásilnú komunikáciu vzdelávajú už viac ako 13 rokov a ich tréningami nenásilnej komunikácie prešlo viac ako 1000 pedagogických a odborných zamestnancov z mnohých škôl a školských zariadení na Slovensku. Im patrí najväčšia vďaka na Slovensku za to, že sa nenásilná komunikácia dostala práve do školského prostredia a k mnohým odborníkom.

Inklucentrum pri svojom vzniku prijalo nenásilnú komunikáciu ako svoj kľúčový pilier v téme inkluzívneho vzdelávania spolu s „na človeka zameraným prístupom“ C. Rogersa. Naši odborní garanti a lektori Viktor Križo i Zuzana Krnáčová boli vyškolení v tomto prístupe práve u tútoriek slovenskej nenásilnej komunikácie Andrei a Evi z o.z. Consensus. Obaja tento prístup včlenili do všetkých materiálov, školení a výstupov a na ňom postavili aj koncept pripravovanej Školy s inkluzívnym centrom.

Inklucentrum týmto vyjadruje veľkú vďaku slovenským expertkám Evke a Andrejke za ich dlhodobú prácu a prínos pre nenásilnú komunikáciu v školskom prostredí. Plne sa k ich odkazu hlásime a chceme v tejto ich snahe s nimi pokračovať a prinášať ho aj do inkluzívneho vzdelávania.

Andrea Lanczos lektorka nenasilnej komunikacie Inklucentrum 1

Mgr. Andrea Lánczos – vyštudovala špeciálnu pedagogiku-logopédiu v Budapešti. Do roku 2011 pôsobila ako logopéd v pedagogicko-psychologickej poradni v Dunajskej Strede. V roku 2008 absolvovala ročný výcvik pre školiteľov nenásilnej komunikácie s Evou Rambalou (HU), neskôr workshopy a tréningy s certifikovanými trénermi: Marianne Gothlin (SE), Godfrey Spencer (BE), Miki Kashtan (USA), Chris Rajendram (Srí Lanka), Ike Lasater (USA), Michael Dillo. Od roku 2009 ako spoluautorka a lektorka sa venovala akreditovaným vzdelávacím aktivitám v téme NK na Slovensku pre pedagógov, špeciálnych pedagógov, psychológov a sociálnych pedagógov. Popri lektorskej práce sa venuje aj mediácii pomocou nenásilnej komunikácie a koučovaniu. Skupinové a individuálne programy poskytuje v prezenčnej i dištančnej forme, resp. online. V roku 2020-2021 pôsobila  ako vysokoškolský pedagóg, v súčasnosti ako špeciálny pedagóg a logopéd je aj členkou podporného tímu. Aktuálne sa zúčastňuje dlhodobého vzdelávania v supervízii.

Eva Lukovicsova lektorka nenasilnej komunikacie Inklucentrum 1

Ing. Eva Lukovicsová – pôvodne učiteľka, ekonómka, 9 rokov učila na strednej škole a 4 roky na vysokej škole. Popri tom však hľadala odpovede na životné otázky, a takto sa začala venovať sebapoznávaniu. Po rôznych tréningoch a vzdelávaniach v r. 2008 sa stretla s Nenásilnou komunikáciou a bola to „láska na prvé čítanie“ a potom „na prvé počutie“. Táto láska dodnes trvá s vďačnosťou za to, že denno-denne môže pomáhať účastníkom kurzov v hlbšom pochopení svojich pocitov, potrieb i v porozumení druhých. Za desať rokov zrealizovala stovky kurzov, množstvo tréningov po celom Slovensku pre pedagógov a sociálnych pracovníkov, momentálne sa venuje tréningom pre širokú verejnosť hlavne online a popri tom aj rodinným konšteláciam.

Inklucentrum nadviazalo na pôvodnú spoluprácu s lektorkami a už v najbližších týždňoch vám ponúkneme vzdelávanie Nenásilnej komunikácie pre kolektívy práve od tejto dvojice lektoriek. A najnovšie aj s možnosťou absolvovať ho v jazyku maďarskom.

Čítajte aj