1. Home
  2. Portál
  3. Individuálny vzdelávací program
  4. <strong>Aké sú lehoty podpory pre žiakov so ŠVVP?</strong>
  1. Home
  2. Portál
  3. Legislatíva
  4. <strong>Aké sú lehoty podpory pre žiakov so ŠVVP?</strong>

Aké sú lehoty podpory pre žiakov so ŠVVP?

Školský zákon o lehotách poskytnutia podpory mlčí, čo má svoje výhody i nevýhody. Predovšetkým nie je možné presne odmerať, kedy presne má byť zostavený IVP, kedy má začať formálne integrácia. Je však úplne jasné predovšetkým z Dohovoru o právach dieťaťa a Komentáru č. 14 (2013) OSN o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho alebo jej najlepšieho záujmu, že je potrebné v prípade podpory dieťaťa konať bezodkladne. Ak by malo dôjsť k ohrozeniu najlepšieho záujmu, nie je možný odklad a je potrebné poskytnúť dieťaťu podporu tak rýchlo, ako je to len možné, aj keby neboli ešte všetky papiere doručené.

            Objavuje sa v niektorých školách, že si formálnu integráciu a IVP nechávajú sprocesovať iba raz ročne a to k septembru. Konajú tak z dôvodu, že vtedy prebieha hromadný zber dát pre účely financovania škôl a školských zariadení. Škola má však povinnosť nahlasovať do RISU informácie aj priebežne, nielen raz ročne. Takéto oficiálne nahlasovanie do systému však nemôže sa rovnať s poskytnutím podpory dieťaťu. Ak aj škola formálne sprocesuje niektoré veci neskôr, aby mohla najlepšie nastaviť procesy, nemôže to robiť z vypočítavosti a odmietnuť pomoc dieťaťu len preto, že si nastavila nejaké formálne kroky, kedy vypracúva IVP a predkladá na prerokovanie pedagogickej rade. Takýto postup môže byť hrubým porušením medzinárodného práva aj zámeru zákonodarcu.

Bol tento článok pre Vás užitočný?

Related Articles