Reflektívne a facilitatívne učenie

Facilitatívne a reflektívne učenie nie je názov pre nejakú metódu, či nový druh výučby. Ide o komplexný inkluzívny prístup rozvoja osobnosti žiaka a učiteľa a ich interakcie. Učenie chápe v širších súvislostiach – osobnostný rast, získavanie nových skúseností a zručností pre život, radosť z poznávania.

Žiaci sa v interakcii s učiteľmi učia spoločne rozličnými metódami (vrátane frontálnych). Za základ sa považuje reflexia, čiže schopnosť a príležitosť premýšľať nad vecami, dejmi, situáciami a interakciami tak priamo počas vyučovania, ako aj pri konfliktoch, aktivitách a bežnej práci.

Žiaci sa učia sa sebahodnoteniu, spätnej väzbe, efektívnej nenásilnej komunikácie, kritickému mysleniu.
Akreditované vzdelávanie Nenásilná komunikácia môžete absolvovať aj v našom Inklucentre.

Facilitácia je uľahčovanie procesu učenia a to skrz reflexiu, vrátane práce s chybami a limitmi. 

Piliere (princípy) facilitatívneho učenia:

  1. Pomáhajúci vzťah – vytvárania prostredia, v ktorom je vzťah postavený na hlbokej vnútornej rovnocennosti medzi všetkými členmi školy. Z tohto pramení otvorená spolupráca, participácia, subsidiarita a demokracia na každej úrovni školy. Vzťah ako základná jednotka predstavuje ochotu každého vychádzať zo seba k druhému, byť otvorený, sebakritický a kongruentný, resp. sa tomu chcieť učiť.
  2. Sloboda a zodpovednosť – rovnocenné vzťahy bez záťaže boja o moc a pozície na všetkých úrovniach školy prináša slobodu pre každého. Je to tvorivý priestor byť sám sebou a rozvíjať naplno svoj potenciál (učiteľ, rodič, žiak). Ako sa každý jeden postupne rozširuje v slobode, rozširuje sa aj v zodpovednosti. Je ochotný pripustiť si svoje chyby, a nie len to, chyby považuje za príležitosť k rastu a učeniu sa a to v každom veku a postavení (napr. učiteľ nakričí viac ako treba na žiakov za neporiadok v triede, lebo mal zlý deň a na druhý deň je ochotný si pripustiť svoju zodpovednosť a vyjadriť smútok nad svojimi limitmi.)
  3. Reflexia – rozvoj neuropsychologických štruktúr prefrontálneho kortexu (najvyšších častí mozgu) verbalizovaním prežívania a správania, pozorovania, pocitov, potrieb a prosieb podľa vzoru Nenásilnej komunikácie (M. Rosenberg). Ďalej reflexia vlastnej slobody a zodpovednosti – napríklad práca s chybou na hodine, v konfliktoch, stanovovanie láskavých hraníc (G.Landreth). Odporúčame využívať ranné kruhy na začiatku vyučovania, reflexiu v závere hodín, sebareflexiu učiteľa a žiaka priebežne. Akreditovaný webinár Ranné kruhy v stálej ponuke Inklucentra.

    Do reflexie spadá aj štvrťročné sebahodnotenie, reflexia počas sústredení (večer záver dňa), reflexia – k obsahu učiva, k zvládnutiu písomky, vzdelávacieho cieľa hodiny, soft skills, vzťahom a to rozličnými formami (prsty od 1-10, obrázky, krátke odpovede, voľná, skupinová, individuálna, písomná forma, exit ticket, challange ticket). Netreba zabúdať na spätná väzbu (feedback) v závere hodín, projektov, sústredení, šk. roka.

    Komplexnou reflexiou školy je aj mentoring, teambulding, spoločná práca na vízii školy, swot analýza rady školy, meranie klímy, školská mediácia Nenásilnej komunikácie (4 kroky) – čo vidím, počujem, čo cítim, aké moje potreby (nie) sú naplnené, čo žiadam (nezameriavame sa vôbec na riešenie, ani na problém), supervízia a intravízia vedenia školy, učiteľov, rodičov, učiteľská mediácia pri riešení konfliktov, intravízia odborného tímu, prípadové konferencie.
  4. Zážitok – poskytovanie dostatočného množstva podnetných aktivít (mimoškolské sústredenia, teambuildingy učiteľov, medzigeneračné priateľstvá) a metód práce (projektové vyučovanie, skupinová práca, expresívne techniky). Samotný zážitok len umožňuje rozvoj, ale sám o sebe nestačí a ak je iba zážitok vo vyučovaní (super métody práce, veľa podnetov pre deti), môže to byť nakoniec aj kontraproduktívne.


Pokiaľ chcete facilitatívne a reflektívne učenie uplatniť vo Vašej škole alebo sa chcete v tomto smere vzdelávať odporúčame akreditované kurzy k téme:

Viac o rannom kruhu aj v pulikácii Inklucentra:

Bulletin ranne kruhy nahlad 1
Ranné kruhy vo vyučovaní. Autori: Eva Kúdelová a Viktor Križo

Ukážky reflektívnych hodín nájdete tu: artefiletikaetika 1etika 2skupinová práca MATsebahodnotenie MATHejného MAT, projektové vyučovanie: prírodovedný týždeň (video 1video 2), projekt o Mauthauseneprojekt 100-výročie ČSR, príručka Malý princ v školskej záhrade a sprievodné video.

Ukážka reflektívnej skupinovej práce:

ČasProcesČoOpis
5 minAktiváciaZadanie úlohOboznámenie so zadaním
3 minRozdelenie úlohJednotlivé skupinky si rozdelia, ako budú pracovať, kto bude čo robiť (veľa možností delenia: podľa fixky)
15 minKognitívny procesPráca v skupináchSkupina pracuje na úlohách, efektívne rieši úlohy, aby stihli čo najviac a správne, pripraví si aj výstupy
3 minKontrola úlohKontrola výsledkov a vyznačenie chýb
6 minPráca s chybouKaždá skupina vypichne a popíše jednu chybu (cca. 1 min.)
10 minReflektívny dialógKruhová reflexiaKaždá skupina stručne zreflektuje svoju prácu:1.Ako sme si rozdelili úlohy?2.Ako sa nám spolupracovalo?3.Ako sme si manažovali čas?4.Aká bola komunikácia v tíme?
3 minFeedback učiteľaUčiteľ vyhodnotí prácu skupín, vypichne nejakú zaujímavosť zo skupínUčiteľ vyhodnotí prácu skupín, vypichne nejakú zaujímavosť zo skupín

Čítajte aj