1. Home
 2. Portál
 3. Školský podporný tím
 4. Pedagogický asistent
 5. Aký je rozdiel medzi pedagogickým asistentom a asistentom učiteľa? 
 1. Home
 2. Portál
 3. Školský podporný tím
 4. Aký je rozdiel medzi pedagogickým asistentom a asistentom učiteľa? 
 1. Home
 2. Portál
 3. Skratky a definície
 4. Aký je rozdiel medzi pedagogickým asistentom a asistentom učiteľa? 

Aký je rozdiel medzi pedagogickým asistentom a asistentom učiteľa? 

Uvedený pojmový problém je jednak prežitkom z už neplatného zákona 317/2009 o PZ a OZ, ale najmä zákon 597/2003 o financovaní škôl a školských zariadení. Pôvodný starý koncept zákona 317/2009 používal taktiež hlavnú pedagogickú kategóriu pedagogický asistent, ale rozlišoval v § 16 ešte podkategórie: asistent učiteľa, asistent vychovávateľa a asistent majstra odbornej výchovy. Takéto rozlišovanie sa zrušilo 1.9.2019 zákonom 138/2019 a používa sa v § 21 už ostala už iba hlavná kategória pedagogický asistent (PA). V prípade oboch zákonov vždy platilo inkluzívne nastavenie asistenta na podporu všetkých detí, ktoré zažívajú bariéry vo vzdelávaní alebo potrebujú vytvárať rovnosť príležitostí vo vzdelávaní.

Chaos v pojmoch roky vytvárajú tzv. májové dotácie ministerstva školstva na základe § 4a) zákona 597/2003, ktoré podobne ako aj projekty MPC POP I. a II. (nastavené starým programovým obdobím eurofondov 2014-2019) vyčleňujú spomedzi pedagogických asistentov jednu samostatnú skupinu asistentov – asistentov učiteľa detí so zdravotným znevýhodnením. Zákon 597/2003 je jednak viac ako 20 rokov starý a jednak sa tento pojem v ňom zachoval preto, aby sa pri májových dotáciách na asistentov zatiaľ financovala asistentská lotéria iba pre deti so zdravotným znevýhodnením, čiže nie pre ostatné deti – s nadaním, SZP, či deti cudzincov alebo s inými bariérami, hoci môžu asistenta potrebovať rovnako alebo aj viac. Zároveň tento jeden zo spôsobov ich financovania nezohľadňuje širokú náplň práce asistenta podpory všetkých detí v triede.

Spôsob financovania ani zákon 597/2003 či MPC nemení nič na tom, že ich náplň práce a fungovanie sa riadi už inkluzívnym konceptom zákona 138/2019 a v pracovnej zmluve sa môže používať už iba pojem pedagogický asistent. Vymedzenie § 21 zákona 138/2019 platí pre všetkých asistentov bez rozdielov – dokonca aj tých, ktorých projekty MPC nazývajú asistentami učiteľa pre deti so ZZ. Nakoľko staré programové obdobie eurofondov končí a taktiež sa pripravuje novela zákona 597/2003, v priebehu roka 2023 takýto zmätok pravdepodobne z praxe i legislatívy konečne úplne zmizne.

Bol tento článok pre Vás užitočný?

Related Articles