Príspevky na vzdelávanie v roku 2024. Ministerstvo školstva poskytne finančný príspevok na profesijný rozvoj PZ a OZ.

Ministerstvo školstva vedy a výskumu SR zverejnilo Metodické usmernenie č. 3 k čerpaniu prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky, poskytnutých na individuálny profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v roku 2024.

Ide v poradí už o tretie usmernenie, potešujúcou správou je, že tentokrát je určené na takmer všetky druhy vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov: kvalifikačné, funkčné, špecializačné, predatestačné, inovačné vzdelávanie, vykonávanie prvej atestácie, vykonávanie druhej atestácie.

Pedagogických a odborných zamestnancov môže potešiť aj to, že maximálna výška príspevku na jedného zamestnanca nie je určená. Dôležité je vedieť, že maximálna výška dotácie sú 3eurá násobené počtom hodín inovačného vzdelávania (zvyčajne 3 eur x 50 hodín, t.j. 150 eur).

Prinášame Vám výňatok dôležitých informácií z metodického usmernenia. Plné znenie metodického usmernenia: https://www.minedu.sk/data/att/28386.pdf. Kontakt: [email protected].

Kto môže o finančný príspevok na vzdelávanie požiadať?

O finančný príspevok môžu žiadať školy a školské zariadenia.

V Metodickom usmernení č. 3 na strane 6 sú definovaní oprávnení prijímatelia príspevku na vzdelávanie:
Oprávnení prijímatelia
Oprávnenými prijímateľmi sú školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete škôl
a školských zariadení a ktoré sú:
a) materské školy vrátane materských škôl pre deti so zdravotným znevýhodnením
a špeciálnych materských škôl a vrátane súčastí materských škôl, ak sú zriadené,
b) základné školy vrátane špeciálnych základných škôl, základných škôl pre žiakov
so zdravotným znevýhodnením a základných škôl pre žiakov s nadaním a vrátane
súčastí základných škôl, ak sú zriadené,
c) stredné školy vrátane stredných škôl pre žiakov s nadaním, stredných škôl pre žiakov
so zdravotným znevýhodnením, odborných učilíšť a praktických škôl a vrátane
súčastí stredných škôl, ak sú zriadené,
d) základné umelecké školy,
e) jazykové školy,
f) spojené školy vrátane ich organizačných zložiek a súčastí,
g) samostatné školské internáty vrátane ich súčastí,
h) samostatné centrá voľného času,
i) samostatné reedukačné centrá vrátane ich súčastí,
j) samostatné diagnostické centrá vrátane ich súčastí,
k) samostatné liečebno-výchovné sanatóriá vrátane ich súčastí,
l) samostatné centrá poradenstva a prevencie a
m) samostatné špecializované centrá poradenstva a prevencie.

Oprávnené náklady

Škola a školské zariadenie môže preplatiť zamestnancovi vzdelávanie, ktoré si hradil účastník sám alebo zaplatiť za vzdelávanie jednotlivým zamestnancov či celému kolektívu priamo poskytovateľovi vzdelávania.
Preplatená bude aj DPH ak je poskytovateľ platcom DPH. Poskytovatelia, ktorí nie sú platci DPH, musia túto skutočnosť uvádzať na faktúre.
Inklucentrum ako občianske združenie nie je platcom DPH, na faktúrach preto uvádzame: “nie sme platci DPH”.

V Metodickom usmernení č. 3 na strane 7 bod 4 je k oprávneným nákladom, uvedené:

Oprávnenými nákladmi sú náklady na:
a) výdavky na úhradu poplatku za ukončené aktivity profesijného rozvoja uvedené v bode 1 písm. A až G, ktorý uhradil pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec oprávnenému poskytovateľovi vzdelávania alebo oprávnenej atestačnej organizácii,

b) výdavky na úhradu fakturovanej sumy za ukončené aktivity profesijného rozvoja uvedené v bode 1 písm. A až G, ktorú uhradila oprávnená škola (za vzdelávanie celého kolektívu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov alebo za jednotlivých pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov),

c) DPH, ak ide o poskytovateľa vzdelávania, ktorý je platcom DPH alebo ak ide o atestačnú organizáciu, ktorá je platcom DPH.

V akej výške bude vzdelávanie preplatené?

Na strane 7 bod 4 sa v metodickom usmernení dočítate, že maximálna výška pre jedného zamestnanca sa neurčuje aj to, že maximálna výška na vzdelávanie sa vypočíta ako 3 eurá násobená počtom hodín inovačného vzdelávania:

Maximálna výška prostriedkov mechanizmu POO na individuálny profesijný rozvoj jedného pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v roku 2024 sa neurčuje.

Maximálna výška prostriedkov mechanizmu určených na konkrétne aktivity v rámci metodiky č. 3 sa určuje v prípade inovačného vzdelávania nasledovne: Maximálne 3€ na jednu hodinu inovačného vzdelávania; maximálna výška prostriedkov mechanizmu na inovačné vzdelávanie je určená ako súčin počtu hodín vzdelávania a čísla 3.

Aké dôležité termíny sledovať, aby bolo vzdelávanie preplatené?

Preplatené budú výdavky, ktoré vznikli najskôr 1. januára 2024 a najneskôr 31. 8. 2024. Pozor si treba dať aj na ukončenie

Odporúča sa, aby oprávnená škola vyplnila a odoslala elektronický prihlasovací formulár bezodkladne po preplatení nákladov na individuálny profesijný rozvoj konkrétnemu pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi. Predíde tak možnému neschváleniu refundácie z dôvodu vyčerpania prostriedkov mechanizmu.

Na str. 15 sa dočítate o záväzných termínoch pre vyplnenie elektronického prihlasovacieho formulára. V prípade inovačného vzdelávania je to:

Organizované
od – do
Výdavky uhradené školou
PZ/OZ/poskytovateľovi
Záväzný termín
vyplnenia formulára
Inovačné vzdelávanieod:
najskôr 01.01.2023
do:
najskôr 16. 10. 2023
najneskôr 31. 12. 2023*
najskôr 01. 01. 2024
najneskôr 15. 02. 2024
najskôr 01. 01. 2024
najneskôr 15. 02. 2024
do 24,00
od:
najskôr 01.01.2023
do:
najskôr 01. 01. 2024
najneskôr 31.08. 2024
najskôr 16. 02. 2024
najneskôr 31. 08 2024
najskôr 16. 02. 2024
najneskôr 31. 08. 2024
do 24,00
Pozn: *Rozumie sa inovačné vzdelávanie, ktoré začalo a aj skončilo v roku 2023. Ide o inovačné vzdelávanie, ktoré nebolo predmetom Metodického usmernenia č. 2, pretože skončilo po 15. októbri 2023.

Aké doklady si ustrážiť?

V prípade ak si vzdelávanie hradí zamestnanec, musí byť faktúra za vzdelávanie vydaná na jeho meno. Škola má následne zamestnancovi toto vzdelávanie preplatiť a preplatenie dokladovať buď výdavkovým pokladničným dokladom, alebo bezhotovostne výpisom z účtu.

Ak ide o dodanie vzdelávania ako služby, hospodárnosť čerpania dokladuje oprávnená škola dokladmi preukazujúcimi výber dodávateľa vzdelávania, pričom použije metódu porovnania najmenej troch cenových ponúk, dokladmi preukazujúcim objednanie služby, dodanie služby a úhradu zmluvnej ceny.

Doklady preukazujúce oprávnenosť výdavkov:

Škola preplatila náklady
priamo PZ alebo OZ
Škola preplatila náklady priamo
poskytovateľovi
Inovačné vzdelávanie– osvedčenie o inovačnom
vzdelávaní
– doklad o zaplatení poplatku za
vzdelávanie, vystavený poskytovateľom vzdelávania na
meno PZ/OZ
– výdavkový pokladničný doklad vystavený školou v prospech
PZ/OZ alebo výpis z účtu
– osvedčenie o inovačnom vzdelávaní
– objednávka dodania vzdelávania
– faktúra za vzdelávanie
– výpis z účtu

Pozor: novinkou je, že osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania musí obsahovať na zadnej strane informáciu o obsahu inovačného vzdelávania.

Využime možnosti vzdelávať sa, doplniť si kvalifikácie či absolvovať vzdelávania, ktoré sme dlho chceli a nemohli realizovať. Len buďme rozumní a strážme kvalitu.

Kam ďalej?

Všetky informácie o Metodickom usmernení č. 3 nájdete na stránkach: https://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c3/.

Využite dotáciu ministerstva na inovačné vzdelávania Inklucentra (postupne doplníme ďalšie termíny a vzdelávania):

Inovacne inkluzivna legislativa dokumentacia1
INKLUZÍVNA LEGISLATÍVA A DOKUMENTÁCIA
ONLINE
Rozsah 60h inovačného vzdelávania.
Začíname 8. 2. 2024

Po využití dotácie 150€ za 50h vzdelávania Vás vzdelávanie bude stáť LEN 60€.

01 artefiletika 1
ARTEFILETIKA A INKLUZÍVNA TRIEDA
ONLINE AJ PREZENČNE
Rozsah 50h inovačného vzdelávania.
Začíname 18. 1. 2024

Po využití dotácie 150€ za 50h vzdelávania Vás vzdelávanie bude stáť LEN 90€.
Pozor, posledný krát v ponuke za túto cenu.

05 nenasilna komunikaciaI web 2
NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA I. A II.
ONLINE AJ PREZENČNE
Rozsah 50h inovačného vzdelávania.
Nový termín čoskoro

PRISTUP RESPEKTUJUCI TRAUMU1
TRAUMU REŠPEKTUJÚCI PRÍSTUP V TRIEDE
ONLINE
Rozsah 50h inovačného vzdelávania
Nový termín čoskoro.

Čítajte aj